Počet položek: 0 0 Kč
sprint-czech.cz
To nejlepší pro Vaše auto a přímo od výrobců

Ochrana osobních údajů - GDPR

GDPR - zpracovávání a ochrana osobních údajů podle nařízení Evropské Unie 2016/679 platné od 25.5.2018.

Zásady ochrany osobních údajů:

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak provozovatel e-shopu www.sprint-czech.cz používá a chrání veškeré informace, které jsou tomuto e-shopu předávány používáním těchto stránek. Poskytnutím Vašich osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou zde stanoveny. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a příslušných nařízení GDPR Evropské unie platné od 25.5.2018.

 

Správce osobních údajů: 

Jaroslav Stropnický, se sídlem Toužimská 24, 323 00  Plzeň, IČ: 10383115, DIČ CZ6104181765 - jako jediná osoba s přístupem do systému tohoto e-shopu a provozovatel e-shopu www.sprint-czech.cz.

Další zpracovatelé osobních údajů:

a) Poskytovatel e-shopové platformy Shop5.cz

b) Smluvní dopravce  Doprava FOFR, Lorenc Logistic, s.r.o., Za Tratí 752, 339 01 Klatovy (Pouze doručovací údaje a tel. číslo adresáta)

Dalším stranám ani sociálním sítím, jako např. Facebook atd., žádné údaje neposkytujeme.

 

Osobní údaje, které zpracováváme a ukládáme ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

a) Jméno a příjmení (v případě firemní objednávky Název firmy)

b) Adresa bydliště, PSČ a město, doručovací adresa (v případě firemní objednávky - Sídlo firmy)

c) Emailová adresa

d) Telefonní číslo

e) Přihlašovací heslo (v případě registrovaných zákazníků)

f) Bankovní spojení (pouze pro případ vrácení paněz)

g) IČ a DIČ (v případě firemních objednávek)

Tedy jen údaje, které nařízení GDPR uvádí jako "Oprávněný zájem správce"

Jsou to osobní údaje, které jste nám poskytli odesláním objednávky, nebo projevením zájmu o naše produkty. Jsou ukládány pouze do našeho chráněného IT systému  a použity za účelem zpracování Vašich požadavků, jako například vyřízení a doručení objednávky, a tedy uzavření Kupní smlouvy. Další údaje k provozu e-shopu nepotřebujeme a neshromažďujeme. Pokud nás budete kontaktovat, tuto můžeme korespondenci uchovávat.

 

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR:

a) Zajištění odbavení Vaší objednávky a plnění kupní smlouvy s doručením na Vámi určené místo

b) Poskytnutí informací o produktech podle Vašeho požadavku, nebo o novinkách z našeho sortimentu

c) Bankovní spojení pro případ vrácení peněz

 

Doba zpracovávání a ukládání osobních údajů:

Po dobu zpracovávání Vaší objednávky + 10 let, které nám ukládají Daňové předpisy

 

Práva poskytovatelů osobních údajů (zákazníků):

a) Právo přístupu ke svým osobním údajům

b) Právo na opravu osobních údajů

c) Právo na výmaz - tzv. „právo být zapomenut“

d) Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

e) Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

f) Právo na přenositelnost údajů

g) Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

h) Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Odkazy na jiné webové stránky:

Náš e-shop může obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud tento odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, neneseme nad těmito jinými webovými stránkami žádnou odpovědnost ani kontrolu.

Používání souborů Cookies:

Cookie je malý soubor, který se z naší webové stránky ukládá na pevný disk (včetně mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresa (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na našem webu, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost souborů cookies buď vyprší na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) nebo vyprší po určité omezené době.

Ochrana osobních údajů - Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookies může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby a také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy.

 

Podmínky ochrany osobních údajů
 
I .Ochrana osobních údajů
1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, objednávky po telefonu
nebo samotným používáním služeb uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že
vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje
zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (fakturační údaje,
email, telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních
údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
1.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových
služeb (osobní údaje nejsou ukládány ve 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z
hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o
zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i
softwarového perimetru, ale nenese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let
od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních
údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů
dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno
jeho právo na ochranu osobních údajů.
1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele
plnit.
1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
1.11 Uživatel závazným potvrzením objednávky:
1.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních
materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne
však častěji, než 1x týdně, a zároveň
1.11.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995
Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně
souhlasí.
1.11.3 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na adrese katka@shop5.cz.
1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro
analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné
technologie.
II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)
2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je
správcem těchto údajů.
2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal
přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na
https://www.shop5.cz/obchodni-podminky.html (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení
uživatelského účtu.
2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 1.4
těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje
shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje
zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
a) běžné osobní údaje,
b) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností (do kterých
spadají hesla a přístupy, data, která mohou obsahovat další osobní údaje za účelem splnění služeb
2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování eshopové platformy Shop5
formou licenční smlouvy.
2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. těchto
podmínek, a to na území Evropské unie.
2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k
výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků
z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR,
kterým je poskytovatel hostingu aplikace Shop5. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do
zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech
zamýšlených změnách týkajících se prijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost
vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele
osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon
veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy Shop5 formou licenční smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému prístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
prenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně
nepretržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z
právních predpisů.
3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou
důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a
přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním predpisům Poskytovatele.
5. K osobním údajům budou mít prístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto
podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude
pristupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatreních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro
Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to
možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR;
stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a
informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 1.6 těchto podmínek, je Poskytovatel
povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě
zvláštního zákona.
9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této
smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel
pověřil.
2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit
řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro
plnění těchto podmínek.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 těchto podmínek.
3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím
souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu
akceptuje.
3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou
verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
3.4 Poskytovatel se zříká veškeré odpovědnosti za ztrátu, nebo jiné zneužití osobních údajů majitele eshopu.
3.5 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 775 889 991, katka@shop5.cz.
3.6 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace